Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 1 september 2014 van MOBEAZY B.V. te AMERSFOORT, handelende onder de naam MOBEAZY

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waaronder wij aan onze klanten voor gebruik gedurende bepaalde tijd een of meer personenauto’s of scooters ter beschikking stellen en op alle diensten die wij in voorkomende gevallen in verband daarmee of in plaats daarvan verrichten.

1.2: De in deze voorwaarden opgenomen Spelregels en de nader te noemen Tarieven en gebruiksaanwijzing vormen een integraal onderdeel van deze voorwaarden.

1.3: Mededelingen, voorwaarden en aanbiedingen vermeld op onze website of in ons promotiemateriaal zijn van toepassing in zoverre niet strijdig met deze voorwaarden.

Artikel 2: Definities

2.1: Abonnement betekent een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel met een particuliere of zakelijk handelende wederpartij.

2.2: Abonnee is de (rechts)persoon met wie wij een overeenkomst als bedoeld in het vorige artikel gesloten hebben.

2.3: Hoofdabonnee is de Abonnee die jegens ons geldt als debiteur voor alle verplichtingen die onder het Abonnement aanwezig zijn of kunnen opkomen, ook als naast hem nog een andere debiteur zou bestaan.

2.4: Berijder is de als zodanig bij ons geregistreerde persoon die onder een Abonnement en dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden bevoegd is om de door ons ter beschikking gestelde personenauto’s te reserveren en te gebruiken.

2.5: Huurders zijn Abonnees en Berijders. Huurders kunnen alleen zijn personen van ten minste 18 jaar, in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs voor het besturen van personenauto’s.

2.6: Mobilitycard betekent een door ons aan een Huurder verstrekte chipdrager of een reeds bestaande chipdrager van de Huurder – bijvoorbeeld een openbaar vervoer pas – uitgebreid en/of geactiveerd in zoverre vereist, in combinatie met een PINcode indien van toepassing, waarmee een Huurder onder het betrokken Abonnement een Mobeazyvoertuig kan openen en ten eigen behoeve van derden soms met korting producten of diensten kan afnemen. Als Mobilitycard geldt ook de door ons aan een Huurder verstrekte informatie die de Huurder in staat stelt een Mobeazyvoertuig via internet te openen en te gebruiken.

2.7: Mobeazyvoertuig betekent een onder het Abonnement door ons ter beschikking te stellen of gestelde personenauto of scooter bestemd voor deelgebruik van een merk, type, categorie en klasse als door ons te bepalen.

2.8: Onder Reservering wordt verstaan, afhankelijk van de context, ieder verzoek tot gebruik van een Mobeazyvoertuig en/of ieder door ons toegestaan gebruik van die auto, gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd vanaf een vastgelegd tijdstip.

2.9: Locatie betekent de locatie of het gebied waar het gebruik van de Mobeazyvoertuig begint respectievelijk dient te eindigen of mag eindigen. De locatie of het gebied waar het gebruik van een Mobeazyvoertuig begint, wordt door ons ook aangeduid als Uitgiftepunt.

2.10: Abonnementsgeld betekent de door een Hoofdabonnee aan ons verschuldigde prijs voor een Abonnement, de vergoedingen in verband met Berijders onder het Abonnement daaronder begrepen.

2.11: Onder Tarieven vallen de prijzen die wij van tijd tot tijd in rekening brengen aan Abonnementsgeld, de huurtarieven, de chipdrager vergoedingen en de prijzen in verband met overigens door ons te leveren diensten of faciliteiten. De actuele Tarieven zijn gepubliceerd op onze website en zij maken na aanpassing steeds opnieuw deel uit van de voorwaarden behorende bij het Abonnement. De Tarieven worden jaarlijks op 1 januari verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over de voorafgaande periode 1 oktober-30 september. Deze verhoging geldt uitsluitend als op 1 oktober het Abonnement al meer dan drie maanden bestaat.

2.12: Gebruiksaanwijzing is de door ons van tijd tot tijd aan feitelijke ontwikkelingen aan te passen gebruiksaanwijzing voor de Mobeazyvoertuig. De volledige tekst is te vinden op onze website www.Mobeazy.nl

2.13: Indien een in deze voorwaarden bedoelde mededeling of toezending aan ons schriftelijk kan of dient te geschieden, wordt daarmee gedoeld op mededeling of toezending per post of fax. Mededeling of toezending per e-mail is dan uitgesloten.

Artikel 3: Abonnement, Berijders en Mobilitycard

3.1: Een Abonnement komt tot stand nadat een aanvraag daartoe door ons is aanvaard. Deze aanvraag dient schriftelijk te geschieden met gebruikmaking van ons inschrijvingsformulier, welk formulier bij ons kan worden opgevraagd. De aanvraag kan op onze website ook elektronisch worden ingevuld en zo aan ons worden meegedeeld. Onze aanvaarding geschiedt per e-mail indien de aanvrager daartoe zijn adres opgeeft en in alle andere gevallen schriftelijk. Onze aanvaarding is in eerste instantie voorlopig. Hij wordt definitief zodra en doordat de door ons verzochte gegevens in ons bezit zijn, de machtiging voor eventuele automatische betaling is gegeven en een te betalen borgsom door ons is ontvangen.

3.2: Afhankelijk van het soort Abonnement kunnen daaronder Berijders geregistreerd worden. De aanvrager kan in het inschrijvingsformulier of als Abonnee tijdens de looptijd van het Abonnement schriftelijk of via “mijn gegevens” op onze website de personen opgeven die onder het betrokken Abonnement Berijder kunnen worden respectievelijk zijn. Onder een Abonnement met een particuliere wederpartij komen alleen huisgenoten als Berijder in aanmerking. Onder ieder Abonnement kan het aantal Berijders door ons beperkt worden. De Abonnee aanvaardt als vertegenwoordiger van een opgegeven Berijder voor hem de toepasselijkheid van deze voorwaarden op het gebruik van een Mobeazyvoertuig en de daarmee samenhangende diensten en faciliteiten van onze zijde. De Abonnee staat in voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.

3.3: Indien wij onder een Abonnement een Mobilitycard verstrekken, doen wij dat aan een Abonnee, met het recht voor een Hoofdabonnee om deze aan een Berijder voor gebruik onder het Abonnement onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden ter beschikking te stellen. Rechten onder of in verband met Abonnementen of Mobilitycards zijn anderszins niet overdraagbaar. Tenzij anders overeengekomen is een Abonnee voor een Mobilitycard in de vorm van een Mobeazy chipdrager een eenmalige vergoeding verschuldigd.

Artikel 4: Verschuldigdheid, Betalingen, Machtiging

4.1: Een onder een Abonnement verschuldigde borgsom wordt volgens onze Tarieven vastgesteld. De borgsom wordt uiterlijk aan het eind van de kalendermaand volgend op de kalendermaand van opzegging verrekend met hetgeen een Huurder onder het desbetreffende Abonnement aan ons dan nog schuldig is. Het positieve saldo wordt aan de Abonnee terugbetaald. Over een borgsom wordt geen rente vergoed.

4.2: Het Abonnementsgeld wordt volgens onze Tarieven per kalendermaand berekend, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen, en is vanaf de definitieve totstandkoming van het Abonnement bij vooruitbetaling opeisbaar.

4.3: De huurprijs wordt berekend volgens onze Tarieven per gereserveerde periode of, indien zo uitdrukkelijk overeengekomen, per feitelijke huurperiode, met dien verstande dat de toepasselijke periode wordt verlengd met de tijd dat de gebruikte Mobeazyvoertuig door omstandigheden die voor risico komen van de Huurder later op de Locatie terugkomt dan is vastgelegd. De huurprijs of enig deel daarvan is steeds onmiddellijk opeisbaar.

4.4: De huurprijs wordt na afloop van de conform het vorige lid toepasselijke periode in rekening gebracht indien die periode niet langer duurt dan 7 dagen, en daarna ook tussentijds indien dat voor ons praktisch en mogelijk is.

4.5: Tenzij wij een andere wijze van betaling prefereren, geschieden alle betalingen door de Abonnee aan ons door incasso met behulp van een aan ons verstrekte incassomachtiging.

4.6: Over alle door een Huurder om welke reden dan ook niet of te laat betaalde bedragen is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. De in geval van niet of te late betaling door een Huurder verschuldigde incassokosten worden berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

4.7: Wij hebben steeds het recht om door een Huurder verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen onder het betrokken Abonnement van enige Huurder op ons. Aan een Huurder komt geen recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen toe, terwijl hij evenmin gerechtigd is om tot aan de voldoening van zijn vorderingen zaken van ons terug te houden.

4.8: In geval en zolang een Huurder enige betalings- of andere verplichting jegens ons niet of niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen onder het betrokken Abonnement op te schorten.

Artikel 5: Gegevensregistratie

5.1: Voor onze registratie van persoonsgegevens die valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens bestaan een reglement en inzagerecht overeenkomstig de wet.

5.2: Telefoongesprekken met een Huurder kunnen aan onze zijde worden opgenomen ter vastlegging van reserveringen en andere afspraken, ter verbetering van onze service of voor trainingsdoeleinden.
Onze boeken en door of voor ons vastgelegde gegevens en data leveren bewijs op van de wederzijdse wensen, mededelingen en verplichtingen.

5.3: De verblijfpositie van een Mobeazyvoertuig wordt aan het einde van een huurperiode door ons opgenomen en vastgelegd en op onze website weergegeven, ten behoeve van onder meer een opvolgende gebruiker van de auto.

5.4: Wij kunnen de positie en wijze van gebruik van een Mobeazyvoertuig om redenen van veiligheid, analyse van gebruikspatronen en vloot beheer via een voertuigvolgsysteem volgen. De route en/of verblijfpositie van een Mobeazyvoertuig worden door ons te allen tijde aan opsporingsinstanties door gegeven in geval van verdenking van verduistering of diefstal van de auto of in geval van enig ander misdrijf in verband met de auto waarbij deze route of verblijfpositie van belang zijn. De verkregen gegevens worden voorts verwerkt ter bevordering van veilig en milieuvriendelijk rijden door Huurders via voorlichting of specifieke aanwijzing.

Artikel 6: Duur en Beëindiging van Abonnement

6.1: Abonnementen worden verstrekt voor bepaalde of onbepaalde tijd. Abonnementen voor bepaalde tijd eindigen door het verloop van de tijd waarvoor zij zijn aangegaan. Een Abonnement voor bepaalde tijd langer dan een jaar wordt bij verlenging na dat jaar een Abonnement voor onbepaalde tijd.
Abonnementen voor onbepaalde tijd eindigen door opzegging door een van de partijen. Alle Abonnementen eindigen door faillissement van de Abonnee, diens surseance van betaling of diens schuldsanering krachtens de wet, steeds op het moment van het uitspreken of bepalen daarvan.

6.2: Opzegging van een Abonnement voor onbepaalde tijd dient schriftelijk, per fax of via “mijn gegevens” op onze website te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Indien de opzegging plaatsvindt binnen een periode van een 30 dagen na aankondiging door ons van wijziging van deze voorwaarden (met uitzondering van de Gebruiksaanwijzing), blijven onder het Abonnement tot aan het einde daarvan de oude voorwaarden gelden.

6.3: Wij zijn in geval van tekortkomingen of dreigende tekortkomingen van een Huurder gerechtigd om een Abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen, ook telefonisch of per e-mail, zelfs tijdens een periode waarin een Huurder een Mobeazyvoertuig huurt, maar in het laatste geval alleen indien wij voor deze opzegging goede redenen hebben.

6.4: Beëindiging van het Abonnement leidt tot beëindiging van rechten onder een daaronder vallende Mobilitycard.

Artikel 7: Inactivering van Berijder

Een Hoofdabonnee kan een Berijder onder zijn Abonnement inactiveren door een schriftelijke mededeling aan ons of via een wijziging van de door de Hoofdabonnee elektronisch vastgelegde “mijn gegevens”. De inactivering wordt per omgaande gerealiseerd, zij het dat in financiële zin de inactivering pas effect heeft aan het eind van de kalendermaand waarin de mededeling van inactivering ons bereikt. Tijdens een periode van inactivering geldt de betreffende Berijder niet als Huurder. Indien de Hoofdabonnee een niet actieve Berijder wil activeren, dient door de Hoofdabonnee te worden gehandeld conform – en geldt overigens het gestelde in – artikel 3.2 van deze voorwaarden.

ENIGE SPELREGELS

Artikel 8: Reservering, Annulering en Huurperiode

8.1: Een Reservering van een Mobeazyvoertuig kan onder meer telefonisch of per internet geschieden. Een Reservering is pas definitief na een bevestiging door ons. Iedere bevestigde Reservering leidt tot een separate huurovereenkomst onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

8.2: Het kosteloos annuleren van een Reservering, het inkorten van een huurperiode onder een Reservering daaronder begrepen, is telefonisch of via onze website mogelijk indien de annuleringstermijn behorende bij de Reservering in acht is genomen. Bij Reserveringen voor gebruik van een Mobeazyvoertuig voor minder dan 24 uur kan tot een uur voor aanvang van de Reservering kosteloos geannuleerd worden. In andere gevallen wordt de annuleringstermijn bij of na een Reservering aan de Huurder uitdrukkelijk meegedeeld . In geval van een te late annulering is de Huurder de huurprijs verschuldigd geldende voor de gehele huurperiode onder de Reservering.

8.3: De huurperiode onder een Reservering loopt tot aan het moment dat de auto aan het eind van het gebruik op de Locatie is geparkeerd, de sleutel van de auto en de boordcomputer correct in de auto zijn opgeborgen, de verlichting uit is, de ramen goed zijn gesloten en de deuren op slot zijn gedaan.

Artikel 9: Verplichtingen Mobeazy bij Reservering

9.1: Wij zijn gehouden om ons naar vermogen in te spannen om na onze bevestiging van een Reservering een voor gebruik geschikte Mobeazyvoertuig op het in de Reservering vastgelegde tijdstip en op de Locatie ter beschikking te stellen en gedurende de betrokken huurperiode ter beschikking te houden.

9.2: Het niet op tijd inleveren van een gereserveerde Mobeazyvoertuig door een eerdere gebruiker en/of noodzakelijk herstel van defecten in of schade aan de gereserveerde Mobeazyvoertuig kunnen meebrengen dat de gereserveerde Mobeazyvoertuig ondanks onze bevestiging van de Reservering aan de Huurder niet ter beschikking staat. Ook tijdens het beschikken over een Mobeazyvoertuig kan het voorkomen dat een schade of defect aan de auto waarvan de aanwezigheid voor ons risico is, gebruik van de auto beperkt. Indien wij om vorengaande redenen niet in staat zijn om een door ons bevestigde Reservering (volledig) na te komen, zijn wij gehouden om ons naar vermogen in te spannen om ten behoeve van de Huurder zo snel mogelijk een vervangende vervoersmogelijkheid te vinden, al dan niet door verwijzing van de Huurder naar een Mobeazyvoertuig op een andere Locatie dan in de Reservering vermeld, of door verwijzing van de Huurder naar vervangende (openbaar) vervoersmogelijkheden. De kosten van tram, trein of indien noodzakelijk taxi naar de door ons opgegeven dichtstbijzijnde andere Locatie of het dichtstbijzijnde NS station worden tegen inlevering van de betrokken rekening door ons vergoed. Ieder vervangend vervoer geschiedt echter voor rekening van de Huurder, ook indien wij bij de totstandkoming daarvan hebben bemiddeld.

9.3: Wij zijn bij en binnen een Reservering niet gehouden tot verdergaande verplichtingen dan bovenomschreven.

Artikel 10: Mobilitycard en Gebruiksaanwijzing

10.1: Een Mobilitycard mag onder het betrokken Abonnement alleen door een Huurder gebruikt worden. De gereserveerde Mobeazyvoertuig wordt bij aanvang van de Reservering geopend door (i) de Mobilitycard in de vorm van een chipdrager op korte afstand stil te houden voor de voorruit, ter hoogte van de daar afgebeelde Mobilitycard chiplezer, (ii) door gebruik van internet in combinatie met door ons verstrekte informatie, of (iii) op een nader door ons te bepalen wijze.

10.2: In iedere Mobeazyvoertuig bevindt zich een verkorte versie van de Gebruiksaanwijzing. De volledige tekst van de Gebruiksaanwijzing is te vinden op onze website. De mededelingen in de Gebruiksaanwijzing zijn op het gebruik van de Mobeazyvoertuig van toepassing, als onderdeel van deze voorwaarden en overigens ook separaat. De Gebruiksaanwijzing dient in het belang van de Huurder voorafgaande aan het gebruik van de Mobeazyvoertuig door hem nauwlettend gelezen te worden en de inhoud dient stipt te worden opgevolgd. De Gebruiksaanwijzing bevat onder meer instructies voor het starten van de Mobeazyvoertuig, aanwijzingen hoe de Huurder voor zijn rekening komende schade zoveel mogelijk kan voorkomen, mededelingen omtrent tanken en na gebruik inleveren van de Mobeazyvoertuig, en het telefoonnummer van ons 24 uur per dag bereikbare Customer Care Center.

10.3: Op het niet nakomen van verplichtingen door een Huurder als vermeld in de Gebruiksaanwijzing is een boete gesteld. De omvang van de in voorkomend geval van toepassing zijnde boete is zowel vermeld in de Gebruiksaanwijzing als bij de Tarieven op onze website.

Artikel 11: Gebruik Mobeazyvoertuig

11.1: Uitsluitend een Huurder die voldoet aan alle door de wet gestelde eisen in verband met het besturen van een personenauto of scooter mag als bestuurder van een Mobeazyvoertuig gebruik maken. Het besturen van een Mobeazyvoertuig door een andere persoon niet toegestaan.

11.2: De Huurder dient de Mobeazyvoertuig alleen te gebruiken op voor personenauto’s normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen, de juiste brandstof te gebruiken, de olie- en overige vloeistofmeters in de auto regelmatig te controleren en vloeistoffen bij te vullen indien nodig, en de auto steeds op veilige plaatsen te parkeren, na gebruik goed af te sluiten en eventueel aanwezige beveiligingsapparatuur in te stellen.

11.3: Het is niet toegestaan de Mobeazyvoertuig te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, het geven van rij-instructie, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten, om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen, of om daarop dak bagage of andere daklast aan te brengen of de auto over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering. Het is bovendien niet toegestaan om in een Mobeazyvoertuig te roken of daarin voorwerpen of stoffen te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrengen aan de auto of (nieuwe) verhuur kan hinderen. Het is ten slotte niet toegestaan om een Mobeazyvoertuig in geval van schade of defect zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te (doen) repareren.

11.4: Behoudens onze toestemming op schrift of per e-mail is het niet toegestaan om met de Mobeazyvoertuig naar het buitenland te gaan.

11.5: Beperkingen in het gebruik van een Mobeazyvoertuig onder meer (1) als gevolg van weg- , weer- of verkeersomstandigheden, eigen verkeersgedrag of verkeersgedrag van derden, (2) in verband met regelgeving van overheidswege, demonstraties, blokkades, vernieling of terrorisme, en (3) door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in deze voorwaarden, zijn – als de hier bedoelde omstandigheden zelf – voor risico van de Huurder.

11.6: Zolang de Mobeazyvoertuig aan de Huurder ter beschikking staat, zijn aan het gebruik verbonden kosten waaronder tol of parkeergeld voor zijn rekening. Voor brandstof of elektriciteit kan bij de meeste tankstations in Nederland worden betaald met de speciale Mobeazy tankpas, te vinden in de Mobeazyvoertuig. Aanwijzingen voor gebruik van de tankpas vindt men in de Gebruiksaanwijzing. Indien niet met de Mobeazy tankpas betaald kan worden, komen de brandstof of elektriciteit in eerste instantie voor rekening van de Huurder en zullen wij tegen inlevering van de originele rekening de Abonnee crediteren.

11.7: Na gebruik dient de Mobeazyvoertuig op de Locatie te worden achtergelaten met een brandstoftank die ten minste volledig vol is. In geval van een elektrische Mobeazyvoertuig dient deze ter oplading op de Locatie te worden achtergelaten gekoppeld aan de laadpaal.

11.8: De Huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid in de Mobeazyvoertuig van goedgekeurde kinderzitjes in geval kinderen van overheidswege in kinderstoelen vervoerd dienen te worden.

Artikel 12: Verlies of Misbruik Mobilitycard

12.1: Het verlies of het mogelijk onbevoegd gebruik van een Mobilitycard moet aan ons onmiddellijk telefonisch worden meegedeeld. Indien het verlies of het mogelijk onbevoegd gebruik door een misdrijf veroorzaakt kan zijn, dient op eerste verzoek van Mobeazy onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie.

12.2: Een aan ons als verloren opgegeven maar later teruggevonden Mobilitycard in de vorm van een chipdrager kan door de Huurder niet meer gebruikt worden.

12.3: Indien een Mobilitycard door aan de Huurder toe te rekenen omstandigheden in bezit van een derde komt, zijn de Hoofdabonnee onder wiens Abonnement de Mobilitycard verstrekt werd en de bij het verlies of onbevoegd gebruik betrokken Huurder(s) voor de schade die wij daardoor of mede daardoor lijden in volle omvang hoofdelijk aansprakelijk.

12.4: De Huurder die een Mobilitycard of Mobeazy tankpas gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven, in verband met de aanschaf van brandstof of elektriciteit voor andere auto’s dan een gereserveerde Mobeazyvoertuig, of ten behoeve van derden, is aan ons een boete verschuldigd van EUR 250,00 per keer dat misbruik werd gemaakt, met het recht voor ons om die boete ook op de Hoofdabonnee te verhalen onder wiens Abonnement de Mobilitycard of tankpas werden gebruikt, onverlet onze rechten om eventuele verdere schade in verband met dit misbruik door de betrokken Huurder vergoed te krijgen.

Artikel 13: Verzekeringen, Aansprakelijkheid, Verkeersboetes

13.1: Voor de Mobeazyvoertuig is door ons conform de wet (WAM) een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. Voor inzittenden is door ons bovendien een ongevalleninzittenden verzekering gesloten met een verzekerde som bij overlijden van EUR 4.500,00 en bij blijvende invaliditeit van EUR 13.600,00.

13.2: Schade aan de Mobeazyvoertuig zelf is niet verzekerd en komt, behoudens een eigen risico als vermeld in onze Tarieven voor de Abonnee onder wiens Abonnement de schade werd toegebracht, voor onze rekening. Een uitzondering op het hier gestelde geldt echter in geval van schade die ontstaan is door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in artikelen 11.1 tot en met 11.4 van deze voorwaarden, voor schade toegebracht door een dier van een Huurder of een inzittende en voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de Huurder of een inzittende. Voor vergoeding van de schade bedoeld in de vorige zin zijn de Abonnee onder wiens Abonnement de schade werd toegebracht en, indien dat een ander is, de Huurder die tijdens het ontstaan van de schade over de Mobeazyvoertuig beschikte in volle omvang hoofdelijk aansprakelijk.

13.3: Het in het vorige lid bedoelde eigen risico wordt aan de betrokken Abonnee in rekening gebracht. Op voorhand kan dit eigen risico door de Abonnee worden verlaagd tegen betaling van een extra bedrag per Reservering of per maand conform onze Tarieven. Het in enig geval toepasselijke eigen risico dient door de Abonnee op ons eerste verzoek te worden voldaan.

13.4: Verkeersovertredingen en daarmee samenhangende maatregelen, boetes of aanslagen parkeerbelasting, ook in verband met het parkeren aan het einde van de reserveringsperiode op een andere plek dan de onder de Reservering betrokken Locatie, om welke reden dan ook, zijn voor risico en rekening van de daarbij betrokken Huurder. In eerste instantie door ons betaalde boetes of aanslagen zullen door ons op zowel de Abonnee onder wiens Abonnement de boetes of aanslagen verbeurd werden als op de betrokken Huurder, indien dat een ander is, verhaald mogen worden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Mobeazy

14.1: Onze aansprakelijkheid onder enig Abonnement is beperkt tot het nakomen van de verplichtingen die wij krachtens deze voorwaarden uitdrukkelijk hebben. Wij zijn binnen de uitvoering van onze verplichtingen echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden zoals gemeentes, parkeergarages, schadeherstel- en/of schoonmaakbedrijven, andere (eerdere) gebruikers van onze auto’s, foutparkeerders op Locaties of bijvoorbeeld vervoerbedrijven die via onze bemiddeling diensten verlenen. Wij zijn bovendien in geen geval aansprakelijk voor schade die onze Huurders direct of indirect lijden als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een Mobeazyvoertuig.

14.2: In alle gevallen waarin wij toch tot vergoeding van schade verplicht zouden zijn, is de door ons verschuldigde schadevergoeding nooit hoger dan het bedrag dat onzeaansprakelijkheidsverzekeraar in de betrokken zaak zal uitkeren. Indien voor onze aansprakelijkheid geen verzekeringsdekking bestaat, is onze verplichting tot schadevergoeding beperkt tot EUR 500,00.

14.3: Een uitzondering op leden 1 en 2 van dit artikel geldt slechts in geval van schade waarvan de Huurder aantoont dat die rechtstreeks is ontstaan als op voorhand voorzienbaar gevolg van opzet van ons eigen leiding gevende personeel. De medewerkers van ons Customer Care Center vallen daar niet onder.

14.4: De Abonnee vrijwaart ons van en voor vorderingen van derden die verband houden met enige Reservering, onze aanvullende of vervangende diensten, schade toegebracht door de bij een Reservering betrokken Mobeazyvoertuig en/of het gebruik dat van die auto, een Mobilitycard of een Mobeazy tankpas door hemzelf of een Huurder onder zijn Abonnement gemaakt wordt.

Artikel 15: Overdracht van bedrijf door Mobeazy

Wij hebben het recht om ons bedrijf of onderdelen daarvan, inclusief Abonnementen, aan derden over te dragen indien die derden ten tijde van de overdracht redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht om onze dienstverlening onmiddellijk na de overdracht op vergelijkbaar niveau en tegen vergelijkbare voorwaarden en tarieven voort te zetten.

Artikel 16: Wijziging van voorwaarden

16.1: Wij zullen wijzigingen van onze algemene voorwaarden of van de Gebruiksaanwijzing meedelen via onze website.

16.2: Indien onze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden op onze relaties tot Huurders van toepassing na één kalendermaand na de maand van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op onze website. Reserveringen waarvan de annuleringstermijn ten tijde van de publicatie van onze gewijzigde voorwaarden op onze website al is verlopen, blijven echter geregeerd door onze oude voorwaarden.

Artikel 17: Geschilbeslechting

Indien tussen Huurders en ons onverhoopt sprake is van een geschil dat niet door partijen onderling kan worden opgelost, zal in zoverre de wet dat toelaat uitsluitend de rechtbank Utrecht bevoegd zijn om dat geschil te beslechten. Op alle verhoudingen van Huurders tot ons is Nederlands recht van toepassing.